Noteikumi un nosacījumi

 1. Pakalojuma apraksts

  1. SIA DATACLUB (turpmāk tekstā Pakalpojuma sniedzējs) nodrošina Jums (turpmāk tekstā Klients) virtuālo serveru, hostinga, izdalīto serveru un citu pakalpojumu īri pret atlīdzību.
 2. Pieteikšanās pakalpojumam un pakalpojuma plāna maiņa

  1. Aktuālais Pakalpojuma izcenojums un apraksts skatāms Pakalpojuma sniedzēja mājas lapā https://dataclub.lv.
  2. Pieteikšanās pakalpojumam notiek elektroniskā veidā, Klientam aizpildot reģistrācijas formu un apstiprinot Pakalpojuma sniegšanas noteikumus, kam seko apstiprinājuma e-pasta nosūtīšana uz Klienta norādīto e-pasta adresi.
  3. Aizpildot pieteikumu formu, Klients apstiprina, ka ievadītie dati ir patiesi, spēkā esoši un pilnīgi. Nepatiesu datu sniegšanas gadījumā Pakalpojuma sniedzējs ir tiesīgs pārtraukt Klientam pakalpojuma sniegšanu.
  4. Pieteikuma formā norādītie e-pasti turpmāk tiek uzskatīti par Klienta oficiālajiem e-pastiem, no kuriem Pakalpojuma sniedzējs pieņem pieteikumus Pakalpojuma plāna maiņai, neskaidrību un citu jautājumu risināšanai, kas saistīti ar Pakalpojuma nodrošināšanu.
 3. Maksa un maksājumu kārtība

  1. Klientam rēķins tiek izrakstīts pamatojoties uz reģistrācijas datiem par Klientam sniedzamo Pakalpojumu, tā apjomu un saskaņā ar attiecīgajā laika periodā spēkā esošajiem Pakalpojuma sniedzēja noteiktajiem tarifiem. Rēķins tiek Klientam nosūtīts reizi mēnesī vai retāk, ja Klients apmaksā pakalpojumu uzreiz par ilgāku laika periodu kā viens mēnesis.
  2. Visus rēķinus un ar rēķiniem saistītos ziņojumus Pakalpojuma sniedzējs izsūta Klientam uz Klienta Pakalpojuma pieteikumā uzrādīto elektronisko pasta adresi.
  3. Ja Klientam nedarbojas e-pasta adrese vai Klients nav saņēmis rēķinu e-pasta sistēmas traucējumu dēļ, tad Klientam ir pienākums rēķinu izdrukāt no Pakalpojuma sniedzēja mājas lapas https://dataclub.lv/lv/account
  4. Klients apņemas veikt rēķina apmaksu rēķina norādītajā apmaksas termiņā.
  5. Maksājums tiek uzskatīts par veiktu, kad tas ienācis Pakalpojuma sniedzēja norēķinu kontā (Apmaksas, kas tiek veiktas ar bankas pārskaitījumu tiek apstrādātas piecu darba dienu laikā).
  6. Par katru nokavēto dienu pakalpojuma sniedzējs var pieprasīt soda naudu 0.5% apmērā no rēķinā norādītās summas.
  7. Parāda saistības esamības gadījumā kārtējais maksājums tiek segts tikai pēc soda naudas un iepriekšējo neveikto maksājumu segšanas.
  8. Gadījumos, kad Klients neveic maksājumu noteiktajā kārtībā, Pakalpojuma sniedzējam ir tiesības nodot parāda piedziņas tiesības trešajām personām. Klientam ir pienākums segt visus izdevumus, kas saistīti ar parāda piedziņu.
 4. Klienta tiesības un pienākumi

  1. Klientam saņemot piekļuves informāciju sistēmai vai pakalpojumam ir pienākums šo informāciju nomainīt, kā arī klients nedrīkst izpaust trešajai personai viņam piešķirto pieslēguma vārdu un paroli un nes pilnu atbildību par darbībām, kas veiktas, izmantojot viņa pieslēguma vārdu un paroli (turpmāk tekstā Konts).
  2. Klients apzinās un piekrīt, ka Pakalpojuma un ar to saistīto iespēju izmantošana ir Klienta brīva izvēle un paša atbildība. Klients ir atbildīgs par informāciju, kuru viņš izplata Interneta tīklā un publicē globālā mērogā, un par jebkuru rīcību, ko viņš veic saistībā ar Pakalpojuma izmantošanu Līguma darbības laikā. Klients apņemas izmantot savu Kontu uz Pakalpojuma sniedzēja servera legālas informācijas izplatīšanai, ar savu tiešu vai netiešu rīcību neradot zaudējumus Pakalpojuma sniedzējam vai citiem servera lietotājiem.
  3. Pakalpojuma sniedzējam ir tiesības bloķēt klientam piešķirto kontu un neatgriezt iemaksāto naudu, ja klients nav nomaksājis laikā rēķinu vai klients ir pārkāpis datu centra DATACLUB noteikumus – noteikumi uzskaitīti zemāk(punkts 8.).
  4. Ja Klientam vairāk nav nepieciešams Pakalpojums, Klientam par to jāinformē Pakalpojuma sniedzējs 20 dienas iepriekš. Pakalpojuma izbeigšanas pieteikuma laiks tiek skaitīts no brīža, kad Klients ir informējis Pakalpojuma sniedzēju par Pakalpojuma izbeigšanu uz e-pastu info@dataclub.lv vai pastu, un ir saņēmis apstiprinājumu par pakalpojuma izbeigšanu.
  5. Naudas atgriešana par atceltu pakalpojumu iespējama 14 dienu laikā pēc rēķina apmaksas un saņemšanas, ja nav pārkāpti datu centra DATACLUB noteikumi – noteikumi uzskaitīti zemāk(punkts 8.).
 5. Pakalpojuma sniedzēja tiesības un pienākumi

  1. DATACLUB SIA nes atbildību tikai par serveru un tīkla iekārtu fizisko drošību.
  2. Pakalpojuma sniedzējs pēc iespējas ātrāk novērš Pakalpojuma pārtraukumu, ja tas noticis Pakalpojuma sniedzēja pārziņā esošajā tīklā vai aparatūrā.
  3. Savu iespēju robežās pakalpojuma sniedzējs nodrošina datubāzu un programmatūras aizsardzību pret nelegālu kopēšanu.
  4. Pakalpojuma sniedzējam ir tiesības nekavējoties atkāpties no līguma, ja Klients nav savlaicīgi samaksājis rēķinus.
  5. Pakalpojumu sniedzējs patur tiesības atteikties no pakalpojuma sniegšanas, neminot atteikuma iemeslu.
 6. Nepārvarama vara

  1. Neviena no Pusēm nav atbildīga par saistību izpildi, ja to izraisījuši nepārvaramas varas apstākļi, kurus Puses nevarēja paredzēt, kontrolēt vai novērst un par kuru iestāšanos Puses nav vainojamas. Par nepārvaramas varas apstākļiem uzskatāmas dabas stihijas, ugunsgrēki, karadarbība, pilsoniskie nemieri, sacelšanās, streiki, epidēmijas, embargo, ierobežojumi enerģijas padevē, globāli interneta darbības traucējumi.
 7. Citi noteikumi

  1. Visi jautājumi, kas nav atrunāti šajos noteikumos, tiek risināti pēc spēkā esošās Latvijas Republikas likumdošanas.
  2. Visas domstarpības, kas ir saistītas ar Pakalpojuma sniegšanu, Puses risina savstarpēju pārrunu ceļā. Ja vienošanos panākt nav iespējams - tiesu iestādēs Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
  3. DATACLUB patur tiesības mainīt vai pievienot papildus noteikumus nebrīdinot par to lietotājus.
 8. Datu centra DATACLUB noteikumi

  1. Datu centrā DATACLUB aizliegts:
   • Izvietot vīrusus vai jebkādu ļaunprātīgu programmatūru;
   • Darbības, lai uzlauztu vai bloķētu interneta tīkla mezglus;
   • Sūtīt mēstules-spam ziņojumus;
   • Izveidot proxi serverus, lai veidotu parazītisku vai viltus trafiku;
   • Izvietot aicinājumus gāzt pastāvošo varu vai atbalstīt šādus aicinājumus;
   • Izvietot erotisku vai pornogrāfiju saturošus materiālus;
   • Preces vai pakalpojuma reklāma ar apzināti nepatiesu raksturu;
   • Izvietot rasistisku vai nacionālistisku informāciju, kas jebkādā veidā aizskar cilvēka nacionālo piederību;
   • Publicēt jebkurus materiālus, kas pārkāpj autortiesību likumu (tai skaitā atsauces un norādes uz šādiem avotiem vai failu apmaiņas programmām);
   • Resursu vai informācijas izvietošana, jūsu vai jūsu klientiem piedāvāto pakalpojumu klāstā, kas veic darbības, lai apietu vai pārkāptu Latvijas Republikas likumdošanu un vai Eiropas Kopienas normatīvos aktu;
  2. Ja tiek pārkāpts kāds no augstāk minētajiem punktiem, atkarībā no pārkāpuma smaguma, biežuma un atteikšanās ievērot šos noteikumus, jūsu servera resursus var tikt bloķēta bez atjaunošanas iespējas (izdzēsts), un pakalpojuma maksa atgriezta netiek.

Konfidencialitātes politika

ZIŅAS PAR PĀRZINI UN KONTAKTINFORMĀCIJA

Personas datu apstrādes pārzinis ir komercsabiedrība SIA “DATACLUB” (turpmāk – DATACLUB), vienotais reģistrācijas numurs: 40003885290 , juridiskā adrese: Krāslavas iela 14 – 2, Rīga, LV-1050.

DATACLUB kontaktinformācija ar personas datu apstrādi saistītajos jautājumos ir e-pasta adrese: info@dataclub.lv.

Izmantojot šo kontaktinformāciju var uzdot jautājumu par personas datu apstrādi.

PIEMĒROŠANAS JOMA

DATACLUB rūpējas par klientu privātumu un personas datu aizsardzību, ievēro klientu tiesības uz personas datu apstrādes likumību saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem – Latvijas Republikas likumiem un pakārtotiem tiesību aktiem, Eiropas Parlamenta un padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulu 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (Regula) un citiem piemērojamajiem tiesību aktiem privātuma un datu apstrādes jomā. Privātuma politika ir attiecināma uz datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādā formā un/vai vidē Klients sniedz personas datus (DATACLUB interneta mājaslapā, papīra formātā vai elektroniski) un kādās uzņēmuma sistēmās vai papīra formā tie tiek apstrādāti.

PERSONAS DATU APSTRĀDES NOLŪKI

DATACLUB apstrādā personas datus šādiem nolūkiem:

PERSONAS DATU APSTRĀDES PAMATS

DATACLUB apstrādā klienta personas datus, balstoties uz šādiem tiesiskajiem pamatiem:

DATACLUB likumīgās intereses ir:

PERSONAS DATU APSTRĀDE UN AIZSARZDĪBA

Ar klientu noslēgtā līguma saistību izpildes kvalitatīvai un operatīvai nodrošināšanai DATACLUB var pilnvarot savus sadarbības partnerus veikt atsevišķas preču piegādes vai pakalpojumu sniegšanas darbības, kā piemēram, preču piegādes darbu veikšanu, garantijas servisa darbu veikšanu, rēķinu izsūtīšanu un tamlīdzīgi. Ja izpildot šos uzdevumus, sadarbības partneri apstrādā DATACLUB rīcībā esošos klienta personas datus, attiecīgie sadarbības partneri ir uzskatāmi par DATACLUB datu apstrādes apstrādātājiem un DATACLUB ir tiesības nodot sadarbības partneriem šo darbību veikšanai vajadzīgos klienta personas datus tādā apmērā, kā tas nepieciešams šo darbību veikšanai.

DATACLUB sadarbības partneri personas datu apstrādātāja statusā nodrošinās personas datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar DATACLUB prasībām un tiesību aktiem, un neizmantos personas datus citos nolūkos, kā tikai ar klientu noslēgtā līguma saistību izpildei DATACLUB uzdevumā.

DATACLUB apstrādā klienta datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un DATACLUB saprātīgi pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus, tajā skaitā izmantojot šādus drošības pasākumus:

DATACLUB neizpauž trešajām personām klienta personas datus izņemot šādus gadījumus:

PIEKĻUVE PERSONAS DATIEM NO TREŠĀM VALSTĪM

DATACLUB personu datiem nevar piekļūt trešajās valstīs (tas ir, valstīs ārpus Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomiskās zonas) esošās personas (Regulas izpratnē - nosūtīšana uz trešajām valstīm) datu apstrādātāja (operatora) statusā.

PERSONAS DATU GLABĀŠANAS UN APSTRĀDES ILGUMS

DATACLUB glabā un apstrādā klienta personas datus, kamēr pastāv vismaz viens no šādiem kritērijiem:

Kad augstāk minētie apstākļi izbeidzas, klienta personas dati tiek dzēsti.

PIEKĻUVE DATIEM UN CITAS KLIENTA TIESĪBAS

Klientam ir tiesības saņemt normatīvajos aktos noteikto informāciju saistībā ar viņa datu apstrādi, pārliecināties par savu datu pareizumu un tos labot.

Klientam saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir arī tiesības pieprasīt DATACLUB piekļuvi saviem personas datiem, kā arī pieprasīt DATACLUB veikt to papildināšanu, labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz klientu, vai tiesības iebilst pret apstrādi (tajā skaitā pret personas datu apstrādi, kas veikta pamatojoties uz DATACLUB likumīgajām interesēm), kā arī tiesības uz datu pārnesamību. Šīs tiesības īstenojamas, ciktāl datu apstrāde neizriet no DATACLUB pienākumiem, kas tam ir uzlikti ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, un kuri tiek veikti sabiedrības interesēs.

Klients var iesniegt pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu:

Saņemot klienta pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu, DATACLUB pārliecinās par Klienta identitāti, izvērtē pieprasījumu un izpilda to saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

DATACLUB atbildi Klientam nosūta pa pastu uz viņa norādīto kontaktadresi ierakstītā vēstulē, pēc iespējas ņemot vērā klienta norādīto atbildes saņemšanas veidu.

DATACLUB nodrošina datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar normatīvajiem aktiem un llienta iebildumu gadījumā veic lietderīgās darbības, lai iebildumu atrisinātu. Tomēr, ja tas neizdodas, klientam ir tiesības vērsties uzraudzības iestādē - Datu valsts inspekcijā.

KLIENTA PIEKRIŠANA DATU APSTRĀDEI UN TIESĪBAS TO ATSAUKT

Klients piekrišanu personas datu apstrādei, kuras tiesiskais pamats ir piekrišana, var dot DATACLUB interneta mājas lapā (piemēram, jaunumu saņemšanas pierakstīšanas formas), vai klātienē DATACLUB birojā.

Klientam ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt datu apstrādei doto piekrišanu tādā pat veidā, kādā tā dota, vai nosūtot attiecīgu paziņojumu uz e-pasta adresi: info@dataclub.lv un tādā gadījumā turpmāka datu apstrāde, kas balstīta uz iepriekš doto piekrišanu konkrētajam nolūkam turpmāk netiks veikta.

Piekrišanas atsaukums neietekmē datu apstrādes, kuras veiktas tajā laikā, kad klienta piekrišana bija spēkā.

Atsaucot piekrišanu, nevar tikt pārtraukta datu apstrāde, kuru veic, pamatojoties uz citiem tiesiskajiem pamatiem.

SAZIŅA AR KLIENTU

DATACLUB veic saziņu ar klientu, izmantojot klienta norādīto kontaktinformāciju (telefona numuru, e-pasta adresi, pasta adresi).

Saziņu par pakalpojumu līgumsaistību izpildi DATACLUB veic uz noslēgtā līguma pamata (piemēram, preces piegādes vai servisa veikšanas laiku saskaņošana, informācija par rēķiniem, par plānotiem darbiem, izmaiņām pakalpojumos u.c.).

KOMERCIĀLI PAZIŅOJUMI

Saziņu par komerciāliem paziņojumiem par DATACLUB un/vai trešo pušu pakalpojumiem un citiem ar pakalpojumu nodrošināšanu nesaistītiem paziņojumiem (piemēram, klientu aptaujas) DATACLUB veic saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto vai saskaņā ar klienta piekrišanu.

Klients piekrišanu un/vai tā sadarbības partneru komerciālu paziņojumu saņemšanai var dot DATACLUB un citās interneta lapās (piemēram, jaunumu saņemšanas pierakstīšanās formas).

Klienta dotā piekrišana komerciālu paziņojumu saņemšanai ir spēkā līdz tās atsaukumam (arī pēc pakalpojumu līguma izbeigšanās). Klients jebkurā laikā var atteikties no turpmākas komerciālo paziņojumu saņemšanas kādā no šādiem veidiem:

DATACLUB pārtrauc komerciālo paziņojumu sūtīšanu, tiklīdz tiek apstrādāts klienta pieprasījums atsaukt piekrišanu komerciāliem paziņojumiem.

SĪKDATŅU APSTRĀDE

DATACLUB mājas lapas izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu sadarbību ar apmeklētāju.

Apmeklētājs var bloķēt sīkdatņu izmantošanu savā pārlūkprogrammā.

Lietotāju datu aizsardzība, izmantojot GA, tiek pakļauta Google konfidencialitātes politikai, kuru var uzzināt šeit: http://www.google.com/intl/lv/policies/privacy/.

NOBEIGUMA NOTEIKUMI

DATACLUB interneta mājas lapā var tikt ievietotas saites uz trešo personu interneta mājas lapām, kurām ir savi lietošanas un personas datu aizsardzības noteikumi, par kurām DATACLUB neuzņemas atbildību.

DATACLUB var grozīt un papildināt Privātuma politiku, padarot pieejamu tās aktuālo versiju DATACLUB mājaslapā.

Datu apstrādes vienošanās paraugu varat pieprasit, rakstot uz epastu: info@dataclub.lv